VOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o.

 

1. Cyklokuriérom sa rozumie spoločnosť Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. so sídlom Prievozská 34, 821 05 Bratislava, IČO: 46939903. Cyklokuriér je poskytovateľom kuriérskych služieb a služieb verejných nosičov a poslov na území miest Bratislava a Košice.

 

2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Cyklokuriérom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Cyklokuriér prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Cyklokuriéra zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníku Cyklokuriéra.

 

3. Cyklokuriér sa zaväzuje:

a) v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať a doručiť zásielku podľa zadania Zákazníka obsiahnutom v objednávke. Povinnosť Cyklokuriéra zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste určenia,

b) vyzdvihnúť a doručiť zásielku v najkratšom možnom čase so zohľadnením aktuálnych voľných kapacít, vzdialenosti bodu vyzdvihnutia a doručenia a dopravnej situácie počas doby prepravy. V prípade, že Zákazník požaduje presné časy vyzdvihnutia alebo doručenia alebo požaduje celkový čas doručenia bližšie limitovať, je tak možné učiniť len po dohode s dispečingom Cyklokuriéra a za príplatok uvedený v cenníku Cyklokuriéra na www.svihajsuhaj.sk.

Akokoľvek dohodnuté prepravné lehoty však nie sú zaručené a Cyklokuriér teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením. Cyklokuriér však v prípade oneskoreného doručenia zavineného Cyklokuriérom poskytne v prípade uplatnenia zo strany Zákazníka zľavu z ceny za prepravu v zmysle Cenníka Cyklokuriéra,

c) v prípade nemožnosti zásielku doručiť je Cyklokuriér povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

d) neustále monitorovať pohyb zásielky od okamihu prevzatia zásielky v Mieste odoslania, až do okamihu doručenia zásielky Príjemcovi v Mieste určenia. Zákazník je oprávnený kedykoľvek počas doby doručovania zásielky telefonicky požiadať Cyklokuriéra prostredníctvom dispečingu Cyklokuriéra o informáciu o stave doručovania (mieste výskytu) jeho zásielky,

e) poskytnúť Zákazníkovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky,

f) zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.

 

4. Zákazník sa zaväzuje:

a) oboznámiť s aktuálnym Cenníkom Cyklokuriéra, ktorý je prístupný na www.svihajsuhaj.sk a zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníku Cyklokuriéra, pokiaľ nie je písomne stanovené inak,

b) telefonicky objednať prepravu každej zásielky, uviesť kompletnú adresu miesta odoslania a miesta určenia, kontaktné osoby a telefonický kontakt na ne, prípadné ďalšie požiadavky prepravy,

c) zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky,

d) poskytnúť Cyklokuriérovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Cyklokuriérovi porušením tejto povinnosti,

e) požiadať za finančnú protihodnotu Cyklokuriéra o poistenie zásielky, ak prípadná škoda na zásielke môže byť vyššia ako 250€ (slovom dvestopäťdesiat eur),

f) pripraviť zásielku na odoslanie tak, aby Cyklokuriér mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať, a to aj v prípade že Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom. Zásielka musí byť riadne zabalená a zabezpečená proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.

 

5. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná, alebo ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Cyklokuriéra.

 

6. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste určenia v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi a nikomu inému. Cyklokuriér nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.

 

7. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, je Cyklokuriér povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. Povinnosť Cyklokuriéra zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Cyklokuriérovi cena za spiatočnú prepravu.

 

8. Cyklokuriér zasiela Zákazníkovi elektronicky faktúru so splatnosťou 7 dní, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom, ibaže Zákazník písomne požiada Cyklokuriéra o doručovanie faktúr v listinnej forme (táto forma fakturácie je považovaná Kuriérom za nadštandard). Zákazníkom, ktorí požadujú zasielať faktúru v písomnej podobe, faktúruje Kuriér administratívny poplatok 1,66 EUR.

 

9. V prípade omeškania s úhradou ceny je Cyklokuriér oprávnený Zákazníkovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 30 dní, Zákazník stráca nárok na prípadné zmluvne dojednané cenové zvýhodnenie. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 60 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný za šesťdesiatyprvý deň omeškania uhradiť Cyklokuriérovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 100% z dlžnej čiastky (minimálne 50 EUR). Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Cyklokuriér je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Cyklokuriér povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi.

 

10. Cyklokuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Cyklokuriérom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi. Cyklokuriér nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky. Taktiež nezodpovedá za škody na zásielke pokiaľ takáto škoda bola spôsobená v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku, vadným obalom alebo mimoriadnymi okolnosťami typu vis maior.

 

11. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Cyklokuriér povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Cyklokuriérom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky.

Za škodu sa pri strate alebo poškodení listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike považuje cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát.

 

12. Cyklokuriér zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená. Zodpovednosť Cyklokuriéra za škodu na zásielke je obmedzená najvyššou čiastkou 250 EUR.

 

13. V prípade, že Zákazník požaduje poistenie zásielky, je povinný túto skutočnosť osobitne objednať pri objednávaní zásielky. Tento svoj záujem potvrdí aj písomne na preberacom hárku k zásielke a uhradí poistnú sumu závislú od výšky poistnej sumy. Riešenie prípadnej poistnej udalosti sa v takomto prípade spravuje v zmysle Obchodných podmienok poisťovne, kde Cyklokuriér zásielku poistil.

 

14. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do piatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.

15. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho bodu musí byť písomná, musí obsahovať presné a dôveryhodné vyčíslenie požadovanej škody (faktúra), kópiu zápisu o škode spísanú s Cyklokuriérom, prípadnú fotodokumentáciu a musí byť doručená Cyklokuriérovi v lehote podľa predchádzajúceho bodu. Cyklokuriér je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia zo strany Zákazníka. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

 

16. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Cyklokuriéra, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Cyklokuriéra.

 

17. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.svihajsuhaj.sk a nadobúdajú účinnosť dňom 13.3.2013.